Rumunem do Wojcieszowa Górnego - 3.11.2018

3 Listopada 2018, 09:00 (Sobota)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Bilet dla 1 osoby na całą trasę pociągu, tam i z powrotem. Bilet normalny. Cena 210zł

Bilet dla 1 osoby na całą trasę pociągu, tam i z powrotem.

już niedostępne 210,00 zł -
Opłata za 1 samochód, niezależnie od liczby osób. Filmowanie/fotografowanie z samochodu. Cena 210zł

Opłata za 1 samochód, niezależnie od liczby osób.

już niedostępne 210,00 zł -

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza na przejazd z fotostopami zabytkowym składem na trasie Marciszów -  Wojcieszów Górny - Marciszów.


Skład pociągu stanowi lokomotywa spalinowa ST43-355, będąca własnością PKP Cargo, oraz skład wagonów towarowych KSK Wrocław. Klub zorganizował już podobny przejazd na tej trasie z parowozem TKt48-18 w 2009 roku. Zdjęcia z tego przejazdu można zobaczyć  tutaj

Zdjęcia z innego przejazdu specjalnego z lokomotywą ST43 i naszymi wagonami można obejrzeć tutaj.

Przejazd odbędzie się w wagonie służbowym, co prosimy wziąć pod uwagę w doborze ubioru. Prosimy także o przygotowanie siedzisk we własnym zakresie. Liczba miejsc w pociągu jest ograniczona.

Informujemy że nie ma możliwości dojechania naszym składem z Wrocławia i powrotu do Wrocławia (przejazd towarowy). Docelowy rozkład jazdy będzie uwzględniał skomunikowanie z pociągami osobowymi z i do Wrocławia.

Istnieje możliwość nabycia biletu u obsługi w dniu przejazdu w cenie 220zł za osobę.

Pełny regulamin przejazdu znajduje się niżej na tej stronie.


Więcej o tym kim jesteśmy, czym się zajmujemy, czego dokonaliśmy, na co mamy ambicje - na naszej stronie www i facebooku.

http://ksk.wroclaw.pl/

https://www.facebook.com/kskwroclaw/

https://www.instagram.com/ksk_wroclaw/


ZATWIERDZONY ROZKŁAD JAZDY:

  • 9:20 odjazd ze stacji Marciszów
  • 12:00 - 12:30 przyjazd i postój stacji Wojcieszów Górny
  • 15:30 przyjazd do stacji Marciszów
Zapraszamy do udziału!

          

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław

ksk.rezerwacje@gmail.com


REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne.

1. Przejazd specjalnym historycznym pociągiem turystycznym jest organizowany przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zwanym dalej Organizatorem.

2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd turystyczny jest PKP Cargo zwany dalej Przewoźnikiem.

3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień i w szczególności podporządkowania się poleceniom obsługi pociągu.

4. W ramach przejazdu organizator przewidział miejsca planowanego postoju składu w celu wykonania dokumentacji fotograficznej lub filmowej przez uczestników przejazdu - "Fotostopy". Informacja o rozpoczęciu Fotostopu i czasie jego trwania będzie podawana przez Organizatora.

5. Opublikowany rozkład oraz godziny przyjazdów i odjazdów ze stacji pośrednich jest orientacyjny, Uczestnikowi nie przysługują z tego powodu roszczenie o zwrot całości lub części ceny biletu.

II. Zasady uczestnictwa

1. Przejazd jest organizowany jako przejazd niepubliczny z ograniczeniem liczby pasażerów wynikającą z nominalnej łącznej ilości miejsc dostępnych w pociągu.

2. Przejazd jest odpłatny na podstawie taryfy organizatora.

3. Organizator nie przewiduje sprzedaży biletów innych niż na relacji podanej na stronie z biletami. TAM i POWRÓT .

4. Osoby nie korzystające z przejazdu, ale uczestniczące w Fotostopach uiszczają Organizatorowi na Pierwszym Fotostopie bez wezwania opłatę określoną w taryfie organizatora.

5. Wykorzystanie materiałów fotograficznych lub video do celów komercyjnych wymaga dalszej pisemnej zgody organizatora oraz wniesienia opłaty dodatkowej ponad określoną w zd 1 uzgodnioną indywidualnie z Organizatorem

6. Organizator zastrzega odmowę wpuszczenia osób do pociągu na stacjach pośrednich jeżeli liczba pasażerów przekroczyła liczbę miejsc w pociągu.

7. Przejazd jest prowadzony w trakcji parowej lub spalinowej, co uczestnik powinien uwzględnić w doborze odpowiedniej odzieży. Wyłączeniu podlegają roszczenia z tytułu zanieczyszczenia odzieży powstałe w wyniku eksploatacji lokomotywy parowej lub spalinowej.

8. Przejazd jest przeznaczony zasadniczo dla osób pełnoletnich. Dzieci do lat 13 muszą w czasie przejazdu przebywać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

9. W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt, z uwagi na hałas towarzyszący eksploatacji lokomotywy parowej oraz natężenia hałasu wynikającego z przejazdu zabytkowym taborem.

10. Wysiadanie na stacjach pośrednich nie jest zabronione.

11. W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność także ze względu na ze względu na brak podwyższonych peronów na trasie przejazdu oraz brak peronów w miejscach planowanych fotostopów

12. Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem lub odmawiający podporządkowania się poleceniom obsługi może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania imprezy.

13. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.

12. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatora podczas fotostopów pod restrykcją wykluczenia z przejazdu bez zwrotu kosztu biletu.

13. Uczestnik jadący własnym środkiem transportu zobowiązany jest do umieszczenia identyfikatora w widocznym miejscu, np. pod przednią szybą.

14. Przejazd wagonem służbowym (towarowym) jest możliwy dla pełnoletnich uczestników o ile uczestnik brał udział w instruktażu zachowania się podczas przejazdu wagonem oraz zasad bezpieczeństwa potwierdzoną pisemną informacją, niezależnie od powyższego uczestnik jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w pociągu podczas Fotostopów.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia mogące powstać podczas imprezy (np. w wyniku upadku z wysokości, zdarzenia drogowego, itp jeżeli wynikają one z niezachowania należytej ostrożności w szczególności wynikających z ustawy prawo o rucho drogowym).

17. Uczestnicy pozostający w pociągu zobowiązani są do zamykania okien i drzwi, a przede wszystkim nie wychylania się lub wystawiania jakichkolwiek przedmiotów przez okna lub drzwi wagonów.

III. ZAKAZY i inne ograniczenia

1. W pociągu bewzględnie zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych.

2. Zabrania się wychylania, lub wystawiania rąk przez okna podczas jazdy pociągu. Pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu.

3. Zabrania się przebywać na platformach końcowych wagonów oraz w przejściach między wagonami.

4. Zabrania się korzystać z toalety podczas postoju pociągu na stacji.

5. Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie po sygnale odjazdu.

6. Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie podczas postojów technicznych (w szczególności pod semaforem lub przed i za przejazdem kolejowym )

7. Zakazuje się biegać w korytarzu wagonów i między wagonami.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników.

9. Spożywanie posiłków i napojów innych niż określone w pkt 1. jest dopuszczalne. Pasażer samodzielnie ponosi odpowiedzialność w wypadku zabrudzenia odzieży innych pasażerów.

IV. Opłaty

1. Cena biletu normalnego jest publikowana każdorazowo w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora oraz w pociągu i przed pociągiem bezpośrednio do chwili odjazdu pociągu.

2. Ceny za przejazd są zryczałtowane. Bilet normalny jest biletem TAM i POWRÓT.

3. Bilety dla większych grup zorganizowanych nie są przewidziane.

5. Bilet zarezerwowany przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego w przypadku wagonów osobowych, jednak bez wskazania konkretnego miejsca w pociągu.

6. Liczba biletów jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji.

7. Bilet jest biletem na okaziciela, należy go okazać na żądanie obsługi pociągu w każdym czasie trwania przejazdu. Organizator nie przewiduje biletów imiennych.

9. Rezerwacja i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów.

Osoba rezerwująca dokonuje przelew online za zarezerwowane bilety metodami oferowanymi przez serwis Evenea i w ciągu 24 godzin otrzymuje e-mail z potwierdzeniem oraz biletami. Bilet(y) należy wydrukować i okazać do kontroli obsłudze pociągu.

10. Sprzedaż biletów w pociągu bezpośrednio przed jego odjazdem jest prowadzona tylko w przypadku gdy do chwili planowanego odjazdu pociągu dotychczasowa liczba sprzedanych biletów nie przekroczyła nominalnej liczby miejsc siedzących w pociągu.

11. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed dniem odjazdu pociągu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji Organizator zastrzega prawo do zatrzymania równowartości 10 % ceny biletu.

12. Rezygnacja w terminie późniejszym nie jest możliwa i nie uprawnia do żądania zwrotu ceny biletu.

13. Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w wypadku odwołania przejazdu przez Organizatora.

14. Organizator ma prawo do odwołania przejazdu z przyczyn technicznych.

15. Organizator ma prawo odwołać przejazd w wypadku zbyt małej frekwencji. W takim wypadku decyzja jest ogłaszana nie później niż 7 dni przed planowaną datą przejazdu.

16. Organizator w wypadku wyższej frekwencji prowadzić rezerwową listę rezerwacji.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko numer telefonu i email są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji przejazdu automatycznie kasowane.


Zobacz również:

sport i rekreacja